Oferujemy usługi prawne w pełni wyspecjalizowane w  Obsłudze  zatrudnienia i legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zatrudnienie cudzoziemca

  • Zakres usług

01

Wizy

02

Odwołania od negatywnych decyzji wizowych

03

Zezwolenie na pracę (Typ A do E)

04

Zezwolenie na pracę wymagającą szczególnych, wysokich kwalifikacji (blue card)

05

Zezwolenie na pobyt czasowy pracownika w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, Karta Pobytu

06

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, Karta Pobytu

07

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, Karta Pobytu

08

Zezwolenie na pobyt stały, Karta Pobytu

09

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

10

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia (dotyczy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy)

11

Informacja Starosty (Test rynku pracy)

12

Pomoc przy nadawaniu numeru PESEL, NIP, REGON

13

Zameldowanie cudzoziemca

14

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców

15

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

16

Reprezentacja w postępowaniu przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy, USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, MSWiA (zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości)

17

Kompleksowa obsługa prawna podmiotu gospodarczego (min. sporządzanie umów, bieżąca pomoc w zakresie prawa pracy, windykacja należności, reprezentowanie podmiotu przed organami administracyjnymi i sądami)

W przypadku firm zatrudniających powyżej 5 cudzoziemców, oferujemy usługę optymalizacji kosztów pracowniczych – nawet do 30%. Oprócz kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania pracowników (cudzoziemców) niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa.